>

 Directivă număr 2003/35/CE din 2003-05-26 00:00:00 de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul şi de modificare a Directivelor Consiliului 85/337/CEE şi 96/61/CE în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie32003L0035

 

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2003/35/CE

 

din 26 mai 2003

 

de instituire a participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe privind mediul şi de modificare a Directivelor Consiliului 85/337/CEE şi 96/61/CE în ceea ce priveşte participarea publicului şi accesul la justiţie

 

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special art. 175,

 

având în vedere propunerea Comisiei[1],

 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European[2],

 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor[3],

 

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în art. 251 din Tratat[4], având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 15 ianuarie 2003,

 

întrucât:

 

(1)       Legislaţia comunitară în domeniul mediului are ca scop conservarea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi protejarea sănătăţii umane.

 

(2)       Legislaţia comunitară în domeniul mediului include dispoziţii privind adoptarea de către autorităţile publice şi de către alte organisme a unor decizii care pot avea un efect semnificativ asupra mediului precum şi asupra sănătăţii şi bunăstării personale.

 

(3)       Participarea eficientă a publicului la luarea deciziilor îi permite acestuia să îşi exprime, şi factorilor de decizie să ţină cont de, opiniile şi preocupările care ar putea fi relevante în ceea ce priveşte deciziile în cauză, conducând astfel la o mai mare responsabilitate şi transparenţă în procesul de luare a deciziilor şi contribuind la conştientizarea de către public a problemelor de mediu şi la câştigarea de sprijin pentru deciziile adoptate.

 

(4)       Participarea, inclusiv participarea prin intermediul asociaţiilor, organizaţiilor şi al grupurilor, în special al organizaţiilor neguvernamentale care promovează protecţia mediului, trebuie încurajată în mod adecvat, inclusiv, inter alia, prin promovarea educaţiei ecologice a publicului.

 

(5)       La 25 iunie 1998, Comunitatea a semnat Convenţia CEE-ONU privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie în probleme de mediu (Convenţia de la Arhus). Legislaţia comunitară trebuie aliniată în mod adecvat la convenţia menţionată anterior în vederea ratificării acesteia de către Comunitate.

 

(6)       Printre obiectivele Convenţiei de la Arhus se numără dorinţa de a garanta drepturile de participare a publicului la luarea deciziilor în probleme de mediu pentru a contribui la protejarea dreptului de a trăi într-un mediu adecvat sănătăţii şi bunăstării personale.

 

(7)       Art. 6 din Convenţia de la Arhus prevede participarea publicului la deciziile privind activităţile specifice menţionate în anexa I la convenţie şi la deciziile privind activităţile care nu figurează în anexa în cauză, dar care pot avea un efect semnificativ asupra mediului.

 

(8)       Art. 7 din Convenţia de la Arhus prevede participarea publicului la planurile şi programele legate de mediu.

 

(9)       Art. 9 alin. (2) şi (4) din Convenţia de la Århus prevede accesul la proceduri judiciare şi de alte tipuri în vederea contestării legalităţii de fond sau de procedură a deciziilor, a actelor sau a omisiunilor sub rezerva dispoziţiilor din art. 6 din convenţie privind participarea publicului.

 

(10)    Sunt necesare dispoziţii privind anumite directive din domeniul mediului care le impun statelor membre să prezinte planuri şi programe privind mediul, dar care nu conţin suficiente dispoziţii privind participarea publicului, astfel încât să se asigure o participare a publicului în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei de la Århus, în special art. 7. Alte articole din legislaţia comunitară relevantă prevăd deja participarea publicului la pregătirea planurilor şi a programelor şi, în viitor, cerinţele privind participarea publicului în conformitate cu Convenţia de la Arhus vor fi încorporate în legislaţia relevantă chiar de la început.

 

(11)    Directiva Consiliului 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului[5] şi Directiva Consiliului 96/61/CE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării[6] trebuie modificate pentru a se asigura deplina lor compatibilitate cu dispoziţiile Convenţiei de la Arhus, în special cu art. 6 şi art. 9 alin. (2) şi alin. (4).

 

(12)    Întrucât obiectivul acţiunii propuse, şi anume contribuţia la punerea în aplicare a obligaţiilor care decurg din Convenţia de la Århus, nu poate fi îndeplinit de statele membre într-o proporţie suficientă şi, de aceea, datorită scalei şi efectelor acţiunii, poate fi îndeplinit mai bine la nivelul Comunităţii, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii aşa cum este prevăzut în art. 5 din Tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, aşa cum este prevăzut în articolul menţionat anterior, prezenta directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestui obiectiv,

 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

 

Articolul 1

 

Obiectiv

 

Obiectivul prezentei directive este de a contribui la punerea în aplicare a obligaţiilor care decurg din Convenţia de la Arhus, în special prin:

 

(a)   instituirea participării publicului la redactarea anumitor planuri şi programe privind mediul;

 

(b)  îmbunătăţirea participării publicului şi instituirea de dispoziţii privind accesul la justiţie prin Directivele Consiliului 85/337/CEE şi 96/61/CE.

 

Articolul 2

 

Participarea publică la planuri şi programe

 

(1)  În sensul prezentului articol, „publicul” înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, în conformitate cu legislaţia sau practica naţională, asociaţiile, organizaţiile sau grupurile constituite de acestea.

 

(2)  Statele membre se asigură că publicul beneficiază de la început de şanse efective de participare la pregătirea şi modificarea sau revizuirea planurilor sau a programelor care trebuie elaborate în conformitate cu dispoziţiile din anexa I.

 

În acest scop, statele membre se asigură că:

 

(a)   publicul este informat, fie prin anunţuri publice, fie prin alte mijloace adecvate, asupra oricăror propuneri de astfel de planuri sau programe sau de modificare sau revizuire a acestora, şi că sunt puse la dispoziţia publicului informaţiile relevante privind astfel de propuneri, inclusiv inter alia informaţiile privind dreptul de participare la luarea deciziilor şi privind autoritatea competentă căreia îi pot fi prezentate observaţii sau întrebări;

 

(b)   publicul are dreptul de a-şi exprima observaţiile şi opiniile când toate opţiunile sunt posibile, înainte de adoptarea deciziilor privind planurile şi programele;

 

(c)   rezultatele participării publicului sunt luate în considerare în mod corespunzător la adoptarea deciziilor în cauză;

 

(d)   după examinarea observaţiilor şi a opiniilor exprimate de către public, autoritatea competentă depune toate eforturile rezonabile în vederea informării publicului cu privire la deciziile adoptate şi la motivele şi consideraţiile pe care se bazează acestea, incluzând informaţii privind procesul de participare a publicului.

 

(3)  Statele membre identifică publicul îndreptăţit să participe în sensul alin. (2), inclusiv organizaţiile neguvernamentale relevante care îndeplinesc cerinţele impuse în legislaţia naţională, cum ar fi cele care promovează protecţia mediului.

 

Statele membre stabilesc sistemele detaliate pentru participarea publicului în temeiul prezentului articol astfel încât să îi permită publicului o pregătire şi o participare eficientă.

 

Se prevăd termene rezonabile care să asigure suficient timp pentru fiecare etapă de participare a publicului prevăzută în prezentul articol.

 

(4)  Prezentul articol nu se aplică planurilor şi programelor elaborate exclusiv în scopul de a deservi apărarea naţională sau care sunt adoptate în caz de urgenţe civile.

 

(5)  Prezentul articol nu se aplică planurilor şi programelor prevăzute în anexa I pentru care se realizează o procedură de participare a publicului în conformitate cu Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/42/CE din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului[7] sau cu Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 de stabilire a cadrului de acţiune comunitară privind politica din domeniul apei[8].

 

Articolul 3

 

Modificarea Directivei 85/337/CEE

 

Directiva 85/337/CEE se modifică după cum urmează:

 

1.    la art. 1 alin. (2), se adaugă următoarele definiţii:

 

„«publicul» înseamnă: una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, în conformitate cu legislaţia sau practica naţională, asociaţiile, organizaţiile sau grupurile constituite de acestea;

 

«publicul interesat» înseamnă: publicul afectat sau care ar putea fi afectat de, sau care este interesat de procedurile de adoptare a deciziilor în domeniul mediului menţionate în art. 2 alin. (2); în sensul prezentei definiţii, se consideră că sunt interesate organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi care îndeplinesc toate cerinţele prevăzute în legislaţia naţională;”

 

2.    la art. 1, alin. (4) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(4) Statele membre pot decide, pentru fiecare caz în parte dacă legislaţia naţională prevede astfel, să nu aplice prezenta directivă proiectelor care servesc unor obiective de siguranţă naţională în cazul în care consideră că aplicarea acesteia ar avea efecte adverse asupra acestor scopuri.”;

 

3.    la art. 2 alin. (3), lit. (a) şi (b) se înlocuiesc cu următorul text:

 

„(a) evaluează posibilitatea existenţei unei alte forme adecvate de evaluare;

 

(b) pun la dispoziţia publicului interesat informaţiile obţinute prin alte forme de evaluare menţionate la lit. (a), informaţiile privind decizia de scutire şi motivele acordării acesteia.”;

 

4.    la art. 6, alin. (2) şi (3) se înlocuiesc cu următorul alineat:

 

„(2) Publicul este informat, fie prin anunţuri publice, fie prin alte mijloace adecvate, cum ar fi mediile electronice, dacă acestea sunt disponibile, cu privire la următoarele aspecte la începutul procedurii de luare a deciziilor privind mediul menţionată în art. 2 alin. (2) şi cel târziu imediat ce informaţiile pot fi furnizate în limite rezonabile:

 

(a)   cererea privind acordul cu privire la dezvoltare;

 

(b)  faptul că proiectul este supus unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului şi, dacă este cazul, faptul că se aplică art. 7;

 

(c)   detalii privind autorităţile competente responsabile de luarea deciziei, cele de la care pot fi obţinute informaţii relevante, cele cărora le pot fi prezentate observaţii sau întrebări şi detalii privind termenele pentru transmiterea observaţiilor şi a întrebărilor;

 

(d)  natura posibilelor decizii sau, dacă acesta există, a proiectului de decizie;

 

(e)  o precizare privind disponibilitatea informaţiilor colectate în conformitate cu art. 5;

 

(f)    o precizare a orelor şi a locurilor în care şi a mijloacelor prin care vor fi oferite informaţiile relevante;

 

(g)  detalii privind sistemele de participare a publicului instituite în conformitate cu alin. (5) din prezentul articol.

 

(3) Statele membre se asigură că următoarele elemente sunt puse la dispoziţia publicului interesat, în termene rezonabile:

 

(a)   orice informaţii colectate în conformitate cu art. 5;

 

(b)  în conformitate cu legislaţia naţională, principalele rapoarte şi îndrumări emise pentru autoritatea sau autorităţile competente în momentul în care publicul interesat este informat în conformitate cu alin. (2) din prezentul articol;

 

(c)   în conformitate cu dispoziţiile din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/4/CE din 28 ianuarie 2003 privind accesul public la informaţii privind mediul*, alte informaţii decât cele menţionate în art. 2 din prezentul articol care sunt relevante pentru decizia adoptată în conformitate cu art. 8 şi care devin disponibile numai după ce publicul interesat a fost informat în conformitate cu alin. (2) din prezentul articol.

 

(4) Publicului interesat trebuie să i se ofere de la început ocazii efective de a participa la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul prevăzute în art. 2 alin. (2) şi trebuie să aibă în acest scop dreptul de a exprima observaţii şi opinii destinate autorităţii sau autorităţilor competente când toate opţiunile sunt posibile şi înainte de luarea unei decizii asupra cererii privind acordul cu privire la dezvoltare.

 

(5) Sistemele detaliate de informare a publicului (de exemplu lipirea unor afişe pe o anumită rază sau publicarea în ziarele locale) şi de consultare a publicului interesat (de exemplu prin depunerea de materiale în scris sau prin anchete publice) se stabilesc de către statele membre.

 

(6) Trebuie prevăzute termene rezonabile pentru diferitele etape, care să permită suficient timp pentru informarea publicului şi să permită publicului interesat să se pregătească şi să participe efectiv la adoptarea deciziilor privind mediul sub rezerva dispoziţiilor din prezentul articol.

——————

(*) JO L 41, 14.02.2003, p. 26.”

 

5.    art. 7 se modifică după cum urmează:

 

(a)   alin. (1) şi (2) se înlocuiesc cu următorul text:

 

„(1) Dacă un stat membru are cunoştinţă de faptul că este posibil ca un proiect să aibă efecte semnificative asupra mediului în alt stat membru, sau dacă un stat membru care este posibil să fie afectat în mod semnificativ solicită acest lucru, statul membru pe al cărui teritoriu se intenţionează să fie realizat proiectul trimite statului membru afectat cât mai repede posibil şi cel târziu atunci când informează propriul său public, inter alia:

 

(a)   o descriere a proiectului, însoţită de informaţiile disponibile privind posibilul impact transfrontalier al acestuia;

 

(b)   informaţii privind natura deciziei care ar putea fi adoptată.

 

şi îi acordă celuilalt stat membru un termen rezonabil pe parcursul căruia acesta să precizeze dacă doreşte să participe la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul menţionate în art. 2 alin. (2), putând include informaţiile menţionate în alin. (2) din prezentul articol.

 

(2) Dacă un stat membru care primeşte informaţii în temeiul alin. (1) precizează faptul că intenţionează să participe la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul menţionate în art. 2 alin. (2), statul membru pe al cărui teritoriu se intenţionează derularea proiectului trimite statului membru afectat, dacă încă nu a făcut acest lucru, informaţiile solicitate în conformitate cu art. 6 alin. (3) lit. (a) şi (b).”

 

(b)  alin. (5) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(5) Sistemele detaliate de aplicare a prezentului articol pot fi stabilite de statele membre în cauză şi sunt de asemenea natură încât să îi permită publicului interesat de pe teritoriul statului membru afectat să participe efectiv la procedurile de adoptare a deciziilor privind mediul menţionate în art. 2 alin. (2) privind proiectul.”

 

6.    art. 9 se modifică după cum urmează:

 

(a)    alin. (1) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(1) La adoptarea unei decizii privind acordarea sau refuzul acordului cu privire la dezvoltare, autoritatea sau autorităţile competente informează publicul în acest sens în conformitate cu procedurile adecvate şi pune la dispoziţia publicului următoarele informaţii:

 

–                  conţinutul deciziei şi orice condiţii anexate acesteia,

 

–                  după examinarea preocupărilor şi a opiniilor exprimate de către publicul interesat, principalele motive şi consideraţii pe care se bazează decizia, inclusiv informaţii privind procesul de participare a publicului,

 

–                  dacă este necesar. o descriere a principalelor măsuri de evitare, reducere şi, dacă este posibil, de compensare a efectelor adverse majore.”

 

(b)    alin. (2) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(2) Autoritatea sau autorităţile competente informează orice stat membru care a fost consultat în conformitate cu art. 7, transmiţându-i informaţiile menţionate în alin. (1) din prezentul articol.

 

Statele membre consultate asigură punerea informaţiilor la dispoziţia publicului interesat în mod adecvat pe teritoriile lor.”;

 

7.    se inserează următorul articol:

 

„Articolul 10 a

 

Statele membre se asigură, în conformitate cu sistemul legislativ naţional relevant, că membrii publicului interesat:

 

(a)   care au un interes suficient, sau

 

(b)  care reclamă afectarea unui drept, dacă legile administrative de procedură ale unui stat membru impun această condiţie preliminară,

 

au acces la o procedură de recurs, într-un tribunal sau la nivelul unui organism independent sau imparţial instituit conform legii, prin care este contestată legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, a actelor sau a omisiunilor sub rezerva dispoziţiilor privind participarea publicului din prezenta directivă.

 

Statele membre stabilesc etapele în care pot fi contestate deciziile, actele sau omisiunile.

 

Statele membre stabilesc ce înseamnă interes suficient şi afectare a unui drept în conformitate cu obiectivul oferirii unui acces amplu la justiţie publicului interesat. În acest sens, interesul oricărei organizaţii neguvernamentale care îndeplineşte cerinţele prevăzute în art. 1 alin. (2) este considerat suficient în sensul lit. (a) din prezentul articol. Se consideră că aceste organizaţii au drepturi care pot fi afectate în sensul lit. (b) din prezentul articol.

 

Dispoziţiile din prezentul articol nu exclud posibilitatea unei proceduri preliminare de recurs pe lângă o autoritate administrativă şi nu afectează cerinţe de epuizare a procedurilor de recurs administrativ înainte de a recurge la procedurile judiciare de recurs, dacă legislaţia naţională conţine o astfel de cerinţă.

 

Orice astfel de procedură este corectă, echitabilă, disponibilă în timp util şi nu prohibitiv de costisitoare.

 

Pentru amplificarea eficienţei dispoziţiilor din prezentul articol, statele membre se asigură că informaţiile practice privind accesul la procedurile administrative şi judiciare de recurs sunt puse la dispoziţia publicului.”;

 

8.    la anexa I se adaugă următorul punct:

 

„(22) Orice modificare sau extindere a proiectelor enumerate în prezenta anexă dacă o astfel de modificare sau extindere îndeplineşte pragurile prevăzute, dacă este cazul, în prezenta anexă.”;

 

9.    la anexa II nr. 13 primul alineat, la sfârşit se adaugă următoarele:

 

„(modificare sau extindere care nu este inclusă în anexa I)”.

 

Articolul 4

 

Modificarea Directivei 96/61/CE

 

Directiva 96/61/CE se modifică după cum urmează:

 

1.    art. 2 se modifică după cum urmează:

 

(a)    la pct. 10 lit. (b) se adaugă următoarea teză:

 

„În sensul acestei definiţii, orice modificare sau extindere a unei operaţiuni este considerată substanţială dacă o astfel de modificare sau extindere îndeplineşte pragurile prevăzute, dacă este cazul, în anexa I.”;

 

(b)    se adaugă următoarele puncte:

 

„13. «publicul» înseamnă una sau mai multe persoane fizice sau juridice şi, în conformitate cu legislaţia sau practica naţională, asociaţiile, organizaţiile sau grupurile constituite de acestea;

 

14. «publicul interesat» înseamnă publicul afectat sau care ar putea fi afectat de, sau care este interesat de procedurile de adoptare a unei decizii privind emiterea sau actualizarea unui permis sau a condiţiilor de acordare a unui permis; în sensul prezentei definiţii, se consideră că sunt interesate organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi care îndeplinesc toate cerinţele prevăzute în legislaţia naţională;”

 

2.    la art. 6 alin. (1) primul paragraf, se adaugă următoarea liniuţă:

 

„– principalele alternative, dacă există, prezentate de solicitant în rezumat.”

 

3.    art. 15 se modifică după cum urmează:

 

(a)    alin. (1) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(1) Statele membre se asigură că publicul în cauză beneficiază de şanse timpurii şi efective de a participa la procedura:

 

–         de emitere a permiselor pentru instalaţii noi,

 

–         de emitere a unui permis pentru orice modificare substanţială în funcţionarea unei instalaţii,

 

–         de actualizare a unui permis sau a condiţiilor unui permis pentru o instalaţie în conformitate cu art. 13 alin. (2) prima liniuţă.

 

Procedura prevăzută în anexa V se aplică în scopul acestei participări.”;

 

(b)    se adaugă următorul alineat:

 

„(5) După luarea unei decizii, autoritatea competentă informează publicul în conformitate cu procedurile adecvate şi pune la dispoziţia publicului următoarele informaţii:

 

(a)   conţinutul deciziei, inclusiv o copie a permisului şi a oricăror condiţii şi actualizări ulterioare; şi

 

(b)  după examinarea observaţiilor şi a opiniilor exprimate de către public, motivele şi consideraţiile pe care se bazează decizia, incluzând informaţii privind procesul de participare a publicului.”;

 

4.    se inserează următorul articol:

 

„Articolul 15 a

 

Accesul la justiţie

 

Statele membre se asigură, în conformitate cu sistemul legislativ naţional relevant, că membrii publicului interesat:

 

(a)   care au un interes suficient, sau

 

(b)  care reclamă afectarea unui drept, dacă legile administrative de procedură ale unui stat membru impun această condiţie preliminară,

 

au acces la o procedură de recurs, într-un tribunal sau la nivelul unui organism independent sau imparţial instituit conform legii, prin care este contestată legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, a actelor sau a omisiunilor sub rezerva dispoziţiilor privind participarea publicului din prezenta directivă.

 

Statele membre stabilesc etapele în care pot fi contestate deciziile, actele sau omisiunile.

 

Statele membre stabilesc ce înseamnă interes suficient şi afectare a unui drept în conformitate cu obiectivul oferirii publicului interesat un acces amplu la justiţie. În acest sens, interesul oricărei organizaţii neguvernamentale care îndeplineşte cerinţele prevăzute în art. 2 alin. (14) este considerat suficient în sensul lit. (a) din prezentul articol. Se consideră că aceste organizaţii au drepturi care pot fi afectate în sensul lit. (b) din prezentul articol.

 

Dispoziţiile din prezentul articol nu exclud posibilitatea unei proceduri preliminare de recurs pe lângă o autoritate administrativă şi nu afectează cerinţa de epuizare a procedurilor de recurs administrativ înainte de a recurge la procedurile judiciare de recurs, dacă legislaţia naţională conţine o astfel de cerinţă.

 

Orice astfel de procedură este corectă, echitabilă, disponibilă în timp util şi nu prohibitiv de costisitoare.

 

Pentru amplificarea eficienţei dispoziţiilor din prezentul articol, statele membre se asigură că informaţiile practice privind accesul la procedurile administrative şi judiciare de recurs sunt puse la dispoziţia publicului.”;

 

5.    art. 17 se modifică după cum urmează:

 

(a)    alin. (1) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(1) Dacă un stat membru are cunoştinţă de faptul că este posibil ca funcţionarea unei instalaţii să aibă efecte negative semnificative asupra mediului în alt stat membru, sau dacă un stat membru care este posibil să fie afectat în mod semnificativ solicită acest lucru, statul membru pe al cărui teritoriu a fost depusă cererea de acordare a permisului în conformitate cu art. 4 sau art. 12 alin. (2) transmite celuilalt stat membru orice informaţii solicitate sau puse la dispoziţie în conformitate cu anexa V în acelaşi timp în care acestea sunt puse la dispoziţia resortisanţilor săi. Astfel de informaţii servesc drept bază a oricărei consultări necesare în cadrul relaţiilor bilaterale dintre cele două state membre pe baze de reciprocitate şi de echivalenţă.”;

 

(b)    se adaugă următoarele alineate:

 

„(3) Rezultatele oricăror consultări în temeiul alin. (1) şi (2) trebuie luate în considerare la luarea unei decizii de aplicare de către autoritatea competentă.

 

(4) Autoritatea competentă informează orice stat membru care a fost consultat în conformitate cu alin. (1) asupra deciziei adoptate privind aplicarea şi îi transmite informaţiile menţionate în art. 15 alin. (5). Statul membru în cauză ia măsurile necesare pentru a asigura punerea la dispoziţia publicului interesat a informaţiilor respective pe teritoriul său.”;

 

6.    se adaugă o anexă V, în conformitate cu anexa II la prezenta directivă.

 

Articolul 5

 

Raportarea şi revizuirea

 

Până la 25 iunie 2009, Comisia trimite Parlamentului European şi Consiliului un raport cu privire la aplicarea şi eficienţa prezentei directive. În vederea integrării suplimentare a cerinţelor de protecţie a mediului, în conformitate cu art. 6 din Tratat, şi ţinând cont de experienţa acumulată în aplicarea prezentei directive în statele membre, raportul menţionat anterior este însoţit de propuneri de modificare a prezentei directive, dacă este cazul. În special, Comisia are în vedere posibilitatea extinderii sferei de aplicare a prezentei directive la alte planuri şi programe legate de mediu.

 

Articolul 6

 

Punerea în aplicare

 

Statele membre pun în aplicare dispoziţiile legale, de reglementare şi administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la 25 iunie 2005 cel târziu. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

 

Când statele membre adoptă aceste dispoziţii, ele conţin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoţite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

 

Articolul 7

 

Intrarea în vigoare

 

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Uniuni Europene.

 

Articolul 8

 

Destinatari

 

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

 

Adoptată la Bruxelles, 26 mai 2003.

 

Pentru Parlamentul European

Pentru Consiliu

Preşedintele

Preşedintele

P. COX

G. DRYS

 

ANEXA I

 

DISPOZIŢII PRIVIND PLANURILE ŞI PROGRAMELE MENŢIONATE ÎN ART. 2

 

(a)   Art. 7 alin. (1) din Directiva Consiliului 75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind deşeurile[9].

 

(b)  Art. 6 din Directiva Consiliului 91/157/CEE din 18 martie 1991 privind bateriile şi acumulatorii care conţin anumite substanţe periculoase[10].

 

(c)   Art. 5 alin. (1) din Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţi din surse agricole[11].

 

(d)  Art. 6 alin. (1) din Directiva Consiliului 91/689/CEE din 12 decembrie 1991 privind deşeurile periculoase[12].

 

(e)  Art. 14 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile din ambalaje[13].

 

(f)    Art. 8 alin. (3) din Directiva Consiliului 96/62/CE din 27 septembrie 1996 privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului ambiant[14].

 

ANEXA II

 

La Directiva 96/61/CE, se adaugă următoarea anexă:

 

„ANEXA V

 

Participarea publicului la luarea deciziilor

 

1.    Publicul este informat (prin anunţuri publice sau prin alte mijloace adecvate, cum ar fi mediile electronice, dacă sunt disponibile) cu privire la următoarele aspecte la începutul procedurii de luare a unei decizii sau, cel târziu, imediat ce pot fi furnizate informaţii în limite rezonabile:

 

(a)    cererea de acordare a unui permis sau, după caz, propunerea de actualizare a unui permis sau a condiţiilor de acordare a unui permis în conformitate cu art. 15 alin. (1), inclusiv descrierea elementelor menţionate în art. 6 alin. (1);

 

(b)    dacă este cazul, faptul că o decizie face obiectul unei evaluări a impactului naţional sau transfrontalier asupra mediului sau al consultărilor între statele membre în conformitate cu art. 17;

 

(c)    detalii privind autorităţile competente responsabile de luarea deciziei, cele de la care pot fi obţinute informaţii relevante, cele cărora le pot fi prezentate observaţii sau întrebări şi detalii privind termenele pentru transmiterea observaţiilor şi a întrebărilor;

 

(d)    natura posibilelor decizii sau, dacă acesta există, proiectul de decizie;

 

(e)    dacă este cazul, detalii privind propunerea de actualizare a unui permis sau a condiţiilor de acordare a unui permis;

 

(f)     o precizare a orelor şi a locurilor în care, sau a mijloacelor prin care vor fi oferite informaţiile relevante;

 

(g)    detalii privind sistemele de participare a publicului şi de consultare instituite în conformitate cu pct. (5).

 

2.    Statele membre se asigură că următoarele elemente sunt puse la dispoziţia publicului interesat, în termene rezonabile:

 

(a)    în conformitate cu legislaţia naţională, principalele rapoarte şi îndrumări emise pentru autoritatea sau autorităţile competente în momentul în care publicul interesat este informat în conformitate cu pct. 1;

 

(b)    în conformitate cu dispoziţiile din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2003/4/CE din 28 ianuarie 2003 privind accesul public la informaţii privind mediul*, alte informaţii decât cele menţionate la pct. 2 care sunt relevante pentru decizia adoptată în conformitate cu art. 8 şi care devin disponibile numai după ce publicul interesat a fost informat în conformitate cu pct. 1.

 

3.    Publicul interesat trebuie să aibă dreptul de a-i transmite autorităţii competente observaţiile şi opiniile sale înainte de adoptarea unei decizii.

 

4.    Rezultatele consultării efectuate în conformitate cu prezenta anexă trebuie luate în considerare în mod corespunzător la luarea deciziei.

 

5.    Sistemele detaliate de informare a publicului (de exemplu lipirea unor afişe pe o anumită rază sau publicarea în ziarele locale) şi de consultare a publicului interesat (de exemplu prin depunerea de materiale în scris sau prin anchete publice) se stabilesc de către statele membre. Trebuie prevăzute termene rezonabile pentru diferitele etape, care să permită suficient timp pentru informarea publicului şi publicului interesat să se pregătească şi să participe efectiv la adoptarea deciziilor privind mediul în conformitate cu dispoziţiile din prezenta anexă.

—————

(*) JO L 41, 14.02.2003, p. 26.”

 

DECLARAŢIA COMISIEI

 

În ceea ce priveşte programul de lucru al Comisiei 2003, Comisia confirmă intenţia sa de a prezenta o propunere de directivă care să abordeze aplicarea Convenţiei de la Arhus în ceea ce priveşte accesul la justiţie în probleme de mediu, preconizată pentru primul trimestru al anului 2003.

 


[1] JO C 154 E, 29.05.2001, p. 123.

[2] JO C 221, 07.08.2001, p. 65.

[3] JO C 357, 14.12.2001, p. 58.

[4] Avizul Parlamentului European din 23 octombrie 2001 (JO C 112, 09.05.2002, p. 125 (E)), Poziţia comună a Consiliului din 25 aprilie 2002 (JO C 170 E, 16.07.2002, p. 22) şi Decizia Parlamentului European din 5 septembrie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Parlamentului European din 30 ianuarie 2003 şi Decizia Consiliului din 4 martie 2003.

[5] JO L 175, 05.07.1985, p. 40. Directivă modificată de Directiva 97/11/CE (JO L 73, 14.03.1997, p. 5).

[6] JO L 257, 10.10.1996, p. 26.

[7] JO L 197, 21.07.2001, p. 30.

[8] JO L 327, 22.12.2000, p. 1. Directivă modificată de Decizia nr. 2455/2001/CE (JO L 331, 15.12.2001, p. 1).

[9] JO L 194, 25.07.1975, p. 39. Directivă modificată ultima dată de Decizia Comisiei 96/350/CE (JO L 135, 06.06.1996, p. 32).

[10] JO L 78, 26.03.1991, p. 38. Directivă modificată ultima dată de Directiva Comisiei 98/101/CE (JO L 1, 05.01.1999, p. 1).

[11] JO L 375, 31.12.1991, p. 1.

[12] JO L 377, 31.12.1991, p. 20. Directivă modificată ultima dată de Directiva 94/31/CE (JO L 168, 02.07.1994, p. 28).

[13] JO L 365, 31.12.1994, p. 10.

[14] JO L 296, 21.11.1996, p. 55.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.