>

 Directivă număr 91/692/CEE din 1991-12-23 00:00:00 pentru standardizarea şi raţionalizarea rapoartelor privind implementarea anumitor directive referitoare la mediuDIRECTIVA 91/692/CEE (1) A CONSILIULUI

din 23 decembrie 1991

pentru standardizarea şi raţionalizarea

rapoartelor privind implementarea anumitor directive referitoare la mediu

 

 

CONSILIUL COMUNITATILOR EUROPENE,

 

Având în vedere Tratatul care instituie Comunitatea Economică Europeană şi în special Articolul 130 s al acestuia,

 

Având în vedere propunerea Comisiei(2),

 

Având în vedere opinia Parlamentului European(3),

 

Având în vedere opinia Comitetul Economic şi Social(4),

 

Considerând că anumite Directive Comunitare în ceea ce priveşte mediul specifică stabilirea de către Statele Membre a unui raport asupra măsurilor luate pentru punerea în aplicare a acestor directive; că aceste rapoarte fac obiectul unui raport de sinteză elaborat de către Comisie; că alte Directive Comunitare în ceea ce priveşte mediul nu prevăd stabilirea unor astfel de rapoarte;

 

Considerând că prevederile existente privind stabilirea rapoartelor prezintă un caracter disparat atât în privinţa periodicităţii cât şi a conţinutului lor;

 

Considerând că este important să se introducă această obligaţie în acelaşi timp pentru Statele Membre şi pentru Comisie pentru a permite o evaluare a progresului făcut în punerea în aplicare a acestor Directive peste tot teritoriului Comunităţii cât şi pentru a oferi publicului o sursă de informare aferentă acestui domeniu;

 

Considerând că este deci necesar să se armonizeze prevederile existente în aşa fel încât să devină mai complete şi mai coerente pe o bază sectorială; considerân[1]d că este potrivit ca intervalul la care Statele Membre transmit la Comisie aceste rapoarte să fie de trei ani, cu un interval de un an pe sectorul în cauză; că rapoartele vor fi redactate pe baza unui chestionar stabilit de către Comisie asistată de un comitet şi transmis Statelor Membre şase luni înainte de începutul perioadei cuprinse în raport; că, Comisia va publica un raport de sinteză pe sector în cele nouă luni care urmează comunicării de către Statele Membre a respectivului lor raport;

 

Considerând că, în special, raportul asupra punerii în aplicare a Directivei Consiliului 76/160/CEE, din 8 decembrie 1975, privind calitatea apei de scăldat (1), modificată rând prin Actul de Adeziune din 1985, ar trebui să apară anual şi suficient de devreme pentru a informa publicul asupra calităţii apelor de scăldat pentru perioada cea mai recentă;

 

Considerând că măsurile necesare ce trebuie luate de către Statele Membre nu implică adoptarea de acte legislative sau reglementări întrucât elaborarea rapoartelor asupra punerii în aplicare a Directivelor Comunitare, nu cere în prezent adoptarea unor astfel de prevederi la nivelul Statelor Membre.

 

A HOTARAT URMATOAREA DIRECTIVA:

 

Articolul 1

 

Prezenta directivă vizează raţionalizarea şi îmbunătăţirea pe o bază sectorială a prevederilor asupra transmiterii de informaţii şi publicarea rapoartelor privind anumite Directive Comunitare din domeniul protecţiei mediului, fără a încălca prevederile Articolului 155 primul aliniat al Tratatului CEE.

 

 

 

Articolul 2

 

1.  Textul prevederilor cuprinse în Anexa I trebuie să fie înlocuit prin textul următor:

 

<< La fiecare trei ani, Statele Membre trebuie să comunice Comisiei informaţii privind punerea în aplicare a prezentei Directive, în cadrul unui raport sectorial care trebuie să acopere deopotrivă celelalte Directive Comunitare pertinente. Acest raport trebuie stabilit pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborate de Comisie în conformitate cu procedura stabilită în Articolul 6 al Directivei 91/692/CEE (*). Chestionarul sau schema trebuie să se trimită Statelor Membre şase luni înainte de începutul perioadei cuprinse în raport. Raportul trebuie să fie trimis Comisiei în termen de nouă luni care urmează şfârşitului perioadei de trei ani pe care o acoperă.

 

Primul raport trebuie să acopere perioada din 1993 până în 1995  inclusiv.

 

Comisia trebuie să publice un raport comunitar asupra punerii în aplicare a Directivei în termen de nouă luni de la primirea rapoartelor de la Statele Membre.

 

 

2.    Textul conţinut în paragraful 1 trebuie să fie inserat în Directivele cuprinse în Anexa II după indicaţiile care figurează acolo.

 

 

Articolul 3

 

Articolul 13 al Directivei 76/160/CEE trebuie să fie înlocuit prin următorul text.

 

<< Articolul 13

 

In fiecare an, şi pentru prima dată la 31 decembrie 1993, Statele Membre trebuie să trimită Comisiei un raport pentru anul curent asupra punerii în aplicare a prezentei Directive. Acest raport trebuie să fie stabilit pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborate de Comisie în conformitate cu procedura stabilită în Articolul 6 al Directivei 91/692/CEE (*). Chestionarul sau schema trebuie să fie trimis Statelor Membre şase luni înainte de începutul perioadei cuprinse în raport. Raportul trebuie să fie transmis Comisiei înainte de sfârşitul anului respectiv.

 

Comisia trebuie să publice un raport comunitar asupra punerii în aplicare a Directivei, în termen de patru luni de la primirea rapoartelor de la  Satele Membre.

 

 

Articolul 4

 

1.    Textul prevederilor cuprinse în Anexa III trebuie să fie înlocuit prin textul următor:

 

<< La fiecare trei ani, Statele Membre trebuie să comunice Comisiei informaţii asupra punerii în aplicăre a prezentei Directive, în cadrul unui raport sectorial care trebuie să acopere deopotrivă celelalte Directive Comunitare pertinente. Acest raport trebuie să fie stabilit pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborate de Comisie în conformitate cu procedura stabilită în Articolul 6 al Directivei 91/692/CEE(*). Chestionarul sau schema trebuie să fie trimis Statelor Membre şase luni înainte de începutul perioadei cuprinse în raport. Raportul trebuie să fie transmis Comisiei în termen de 9 luni care urmează şfârşitului perioadei de trei ani pe care o acoperă.

 

Primul raport  trebuie să cuprindă perioada din 1994 până în 1996 inclusiv.

 

 

Comisia trebuie să publice un raport comunitar asupra punerii în aplicare a Directivei în termen de nouă luni de la primirea rapoartelor de la Statele Membre.

 

 

2.    Textul conţinut în paragraful 1 trebuie să fie inserat în Directivele cuprinse în Anexa IV după indicaţiile care figurează acolo.

 

3.      Textul următor trebuie să fie inserat în Directivele cuprinse în Anexa V, după indicaţiile care figurează acolo:

 

<< Comisia trebuie să comunice în fiecare an Statelor Membre informaţiile pe care le-a primit conform acestui Articol>>.

 

Articolul 5

 

Textul prevederilor cuprinse în Anexa VI trebuie să fie înlocuit prin textul următor:

 

<< La fiecare trei ani, Statele Membre trebuie să trimită Comisiei informaţii asupra punerii în aplicare a prezentei Directive, în cadrul unui raport sectorial care trebuie să acopere deopotrivă celelalte Directive Comunitare pertinente. Acest raport trebuie să fie stabillit pe baza unui chestionar sau a unei scheme elaborate de Comisie în conformitate cu procedura stabilită în Articolul 6 al Directivei 91/692/CEE(*). Chestionarul sau schema trebuie să fie trimis Statelor Membre şase luni înainte de începutul perioadei cuprinse în raport. Raportul trebuie să fie transmis Comisiei în termen de nouă luni care urmează sfârşitului perioadei de trei ani pe care o acoperă.

 

Primul raport trebuie să acopere perioada din 1995 până în 1997 inclusiv.

 

Comisia trebuie să publice un raport comunitar asupra punerii în aplicare a Directivei în termen de nouă luni de la primirea rapoartelor de la Statele Membre.

 

 

Articolul 6

 

Comisia trebuie să fie asistată de un comitet compus din reprezentanţi ai Statelor Membre şi condus de reprezentantul Comisiei.

 

Reprezentantul Comisiei trebuie să înainteze Comitetului un proiect de măsuri ce trebuie luate. Comitetul trebuie să emită avizul său asupra acestui proiect într-un termen limită pe care preşedintele îl poate stabili în funcţie de urgenţa problemei în cauză. Avizul trebuie să fie emis de majoritatea stabilită în Articolul 148 paragraful 2 al Tratatului CEE în cazul deciziilor pe care Consiliul este solicitat să le adopte la propunerea Comisiei. Voturile reprezentanţilor Statelor Membre în cadrul Comitetului trebuie să aibă ponderea definită în articolul precizat. Preşedintele nu ia parte la vot.

 

Comisia trebuie să adopte măsurile care trebuie să fie imediat aplicabile. Totuşi, dacă aceste măsuri nu sunt în conformitate cu avizului emis de comitet, ele trebuie să fie imediat comunicate prin Comisie la Consiliu. In acest caz:

-    Comisia poate amâna pentru o perioadă de cel mult o lună, începând de la data acestei comunicări, aplicarea măsurilor hotărâte de către ea;

-    Consiliul, hotărând cu majoritatea calificată, poate lua o decizie diferită în termenul  limită prevăzut în primul aliniat.

 

Articolul 7

 

1.         Statele Membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a se conforma prevederilor:

 

 

-      Articolelor 2 şi 3 cel mai târziu la 1 ianuarie 1993,

-      Articolului 4 cel mai târziu la 1 ianuarie 1994,

-      Articolului 5 cel mai târziu la 1 ianuarie 1995.

 

Ele trebuie să informeze imediat Comisia de măsurile luate.

 

2.         Prevederile existente ale diferitelor Directive care au fost modificate prin prevederi noi trebuie să rămână în vigoare până la datele menţionate în paragraful 1, primul aliniat.

 

3.         Atunci când Statele Membre adoptă măsurile vizate în paragraful 1, acestea trebuie să conţină o referire la prezenta Directivă sau trebuie să fie însoţite de o astfel de referire cu ocazi publicării lor oficiale. Modalităţile unei astfel de referiri trebuie să fie stabilite de Statele Membre.

 

Articolul 8

 

Statele Membre sunt destinatarele prezentei directive.

 

Intocmită la Bruxelles, 23 decembrie 1991.

 

                                                                                                                        De către Consiliu

 

                                                                                                                        Preşedinte,

 

                                                                                                                        V. VAN ROOY

 

 

 

ANEXA I

 

Directive modificate în conformitate cu Articolul 2 paragraful 1 al prezentei Directive

 

a)    Articolul 13 paragraful 1 al Directivei Consiliului 76/464/CEE, din 4 mai 1976, privind poluarea produsă de anumite substanţe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunităţii(1).

 

b)    Articolul 14 al Directivei Consiliului 78/176/CEE, din 20 februarie 1978, privind deşeurile ce provin din industria dioxidului de titan(2), modificată prin Directiva 83/29/CEE(3).

 

c)    Articolul 16 al Directivei Consiliului 78/659/CEE, din 18 iulie 1978, privind calitatea apelor prospete care au nevoie să fie protejate sau îmbunătaţite pentru a fi apte vieăii peştilor(4), modificată în ultimul rând prin Actul de Adeziune din 1985.

 

d)    Articolul 8 al Directivei Consiliului 79/869/CEE, din 9 octombrie 1979, privind metodele de măsurare, frecvenţa probelor şi analiza apelor de suprafaţă destinate producerii apei potabile în Statele Membre(5), modificată ultima oară prin Directiva 81/855/CEE (6).

 

e)    Articolul 14 al Directivei Consiliului 79/923/CEE, din 30 octombrie 1979, privind calitatea cerută de apele pentru moluşte(7).

 

f)     Articolul 16 paragraful 1 al Directivei Consiliului 80/68/CEE, din 17 decembrie 1979, privind protecţia apelor subterane împotriva poluării produse de anumite substanţe periculoase(8).

 

g)     Articolul 5 paragraful 1 şi paragraful 2 primul aliniat al Directivei Consiliului 82/176/CEE, din 22 martie 1982, privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din sectorul electrolizei clorurilor alcaline(1

 

--------------------

h)    Articolul 5 paragrafele 1 şi 2 ale Directivei Consiliului 83/513/CEE, din 26 septembrie 1983, privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de cadmiu(2).

 

i)     Articolul 6 paragraful 1 al Directivei Consiliului 84/156/CEE, din 8 martie 1984, privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din sectoarele altele decât cel al electrolizei clorurilor alcaline(3).

 

j)     Articolul 5 paragrafele 1 şi 2 ale Directivei Consiliului 84/491/CEE, din 9 octombrie 1982, privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de hexaclorociclohexan HCH (4).

 

k)    Articolul 6 paragrafele 1 şi 2 ale Directivei Consiliului 86/280/CEE, din 12 iunie 1986, privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările anumitor substanţe periculoase neincluse în lista I a Anexei la Directiva 76/464/CEE(5), modificată ultima oară prin Directiva 90/415/CEE(6).

 

 

 

 

 

ANEXA II

 

Directive completate în conformitate cu Articolului 2 paragraful 2 al prezentei Directive

 

a)  Directiva Consiliului 75/440/CEE, din 16 iunie 1975, privind calitatea cerută de apele suprafaţă, destinate producerii apei de alimentare în Statele Membre(1), modificată ultima oară prin Directiva 79/869/CEE(2).

 

     Textul conţinut în Articolul 2 paragraful 1 al prezentei Directive este inserat în calitate de Articol 9 bis.

 

b)  Directiva Consiliului 80/778/CEE, din 15 iulie 1980, privind calitatea apelor destinate consumului uman(3), modificată ultima oară prin Directiva 81/858/CEE(4).

 

Textul conţinut în Articolul 2 paragraful 1 al prezentei Directive este înserat în calitate de Articol 17 bis.

 

 

 

 

 

ANEXA III

 

 

 

Directive modificate în conformitate cu Articolului 4 paragraful 1 al prezentei Directive

 

a)    Articolul 8 al Directivei Consiliului 80/779/CEE, din 15 iulie 1980, privind valorile limită şi valorile ghid de calitate atmosferică pentru bioxidul de sulf (anhidrida sulfuroasă) şi particule în suspensie(1), modificată ultima oară prin Directiva 89/427/CEE(2).

 

b)   Articolul 18 al Directivei Consiliului 82/501/CEE, din 24 iunie 1982, privind riscurile de acccidente majore ale anumitor activităţi industriale(3), modificate ultima oară prin Directiva 88/610/CEE(4) .

 

c)    Articolul 6 al Directivei Consiliului 82/884/CEE, din 3 decembrie 1982, privind o valoare limită pentru plumbul conţinut în atmosferă(5).

 

d)   Articolul 8 al Directivei Consiliului 85/203/CEE, din 7 martie 1985, privind normele de calitatea aerului, pentru bioxidul de azot(6), modificată prin Directiva 85/580/CEE(7).

 

e)   Articolul 13 paragraful 1 al Directivei Consiliului 87/217/CEE, din 19 martie 1987, privind prevenirea şi reducerea poluării mediului cu azbest(8).

 

ANEXA IV

 

 

Directive modificate în conformitate cu Articolului 4 paragraful 2 al prezentei Directive

 

a)    Directiva Consiliului 75/716/CEE, din 24 noiembrie 1975, privind aproximarea legislaţiilor Statelor Membre privind conţinutul de sulf al anumitor combustibili lichizi(1), modificată ultima oară prin Directiva 87/219/CEE(2).

       Textul conţinut în Articolul 4 paragraful 2 al prezentei Directive este inserat în calitate de Articol 7 bis.

 

b)    Directiva Consiliului 84/360/CEE, din 28 iunie 1984, privind lupta împotriva poluării atmosferice produsă de instalaţiile industriale(3).

      

Textul conţinut în Articolul 4 paragraful 2 al prezentei Directive este inserat în calitate de Articol 15 bis.

 

 

 

ANEXA V

 

 

Directive modificate în conformitate cu articolul 4 paragraful 3 al prezentei Directive

 

a)    Directiva Consiliului 80/779/CEE, din 15 iulie 1980, privind valorile limită şi valorile ghid de calitate atmosferică pentru bioxidul de sulf (anhidrida sulfuroasă) şi particule în suspensie, modificată prin Directiva 89/427/CEE.

       Textul conţinut în Articolul 4 paragraful 3 al prezentei Directive este inserat în calitate de Articol 7 paragraf 4.

 

b)    Directiva Consiliului 82/884/CEE, din 3 decembrie 1982, privind o valoare limită pentru plumbul conţinut în atmosferă.

       Textul conţinut în Articolul 4 paragraful 3 al prezentei Directive este inserat în calitate de Articol 5 paragraf 4.

 

c)    Directiva Consiliului 85/203/CEE, din 7 martie 1985, privind normele de calitate ale aerului pentru bioxidul de azot, modificată prin Directiva 85/580/CEE.

       Textul conţinut în Articolul 4 paragraful 3 al prezentei Directive este inserat în calitate de Articol 7, paragraf 4.

 

 

 

 

ANEXA VI

 

 

Directive modificate în conformitate cu Articolul 5 al prezentei Directive

 

a)  Articolul 18 al Directivei Consiliului 75/439/CEE, din 6 iunie 1975, privind eliminarea uleiurilor uzate(1), modificate prin Directiva 87/101/CEE(2).

 

b)  Articolul 12 al Directivei Consiliului 75/442/CEE, din 15 iulie 1975, privind deşeurile(3), modificată prin Directiva 91/156/CEE(4).

 

c)  Articolul 10 al Directivei Consiliului 76/403/CEE, din 6 aprilie 1976, privind eliminarea bifenililor policloruraţi şi trifenililor policloruraţi(5).

 

d)    Articolul 16 al Directivei Consiliului 78/319/CEE, din 20 martie 1978, privind deşeurile toxice şi periculoase(6), modificată în ultimul rând prin Actul de Adeziune din 1985.

 

e)    Articolul 13 paragraful 1 al Directivei Consiliului 84/631/CEE, din 6 decembrie 1984, privind supravegherea şi controlul în Comunitate a transporturilor transfrontieră ale deşeurilor periculoase(7), modificată în ultimul rând prin Directiva 87/112/CEE(8).

 

f)     Articolul 6 al Directivei Consiliului 85/339/CEE, din 27 iunie 1985, privind ambalajele pentru lichide destinate consumului uman(9).

evacuările de mercur din sectorul electrolizei clorurilor alcaline(1

g)    Articolul 17 al Directivei Consiliului 86/278/CEE, din 12 iunie 1986, privind protecţia mediului înconjurător, şi în special a solurilor, în urma utilizării nămolurilor de epurare în agricultură(10).

 

 


 

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.