Deşeuri > PCB şi PCT

tipareste trimite pe mail

 Hotărârea de Guvern 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi a altor compuşi similari, cu modificarile si completarile ulterioare (HG 291/2005, HG 210/2007, HG 975/2007)

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2010-08-04 15:43:53
Ultima actualizare: 2010-08-04 15:43:53

Taguri


Documente ataşate

HOTARÂRE Nr. 173 din 13 martie 2000
pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari

Text în vigoare începând cu data de 30 august 2007
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pâna la 30 august 2007:
- Hotarârea Guvernului nr. 291/2005;
- Hotarârea Guvernului nr. 210/2007;
- Hotarârea Guvernului nr. 975/2007.

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constitutia României si ale art. 16, 20 si 22 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata*),
------------
*) Legea nr. 137/1995, republicata, a fost abrogata. A se vedea Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005.

Guvernul României hotaraste:

ART. 1
În vederea evitarii efectelor negative asupra sanatatii umane, bunurilor si asupra mediului, bifenilii policlorurati si compusii similari, denumiti în continuare compusi desemnati, sunt supusi unui regim special de gestiune si control, în vederea eliminarii lor, stabilit prin prezenta hotarâre.
ART. 2
Semnificatia principalilor termeni specifici utilizati este precizata în anexa nr. 1.
ART. 3
Sunt supusi reglementarii urmatorii compusi desemnati:
a) toate formele de bifenili policlorurati - PCB;
b) toate formele de terfenili policlorurati - PCT;
c) toate formele de naftaline policlorurate - PCN;
d) toate formele de bifenili polibromurati - PBB;
e) monometil tetraclordifenil metan;
f) monometil diclordifenil metan;
g) monometil dibromdifenil metan;
h) orice amestec al compusilor de mai sus.
ART. 4
Prevederile prezentei hotarâri se aplica tuturor echipamentelor si deseurilor sau altor materiale ce contin compusi desemnati în concentratii de minimum 50 de parti per milion (ppm) la un volum de peste 5 dmc. Valorile minime, de 50 ppm pentru concentratie si, respectiv, de 5 dmc pentru volum, ale compusilor desemnati sunt incluse împreuna sub numele de cantitati minimale. Pentru condensatoare de putere volumul de compusi desemnati se va calcula ca volum total al tuturor elementelor dintr-o baterie.
ART. 5
Autoritatile administratiei publice de specialitate au urmatoarele obligatii în domeniu:
1. Secretariatul pentru compusi desemnati elaboreaza, actualizeaza si publica inventarul national al echipamentelor si materialelor ce contin compusi desemnati;
2. autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului:
a) acorda asistenta operatorilor economici la întocmirea raspunsurilor la cerintele inventarierii echipamentelor si a altor materiale ce contin compusi desemnati;
b) elaboreaza, actualizeaza si întretin inventarele judetene ale echipamentelor si altor materiale ce contin compusi desemnati;
c) comunica Secretariatului pentru compusi desemnati datele de la nivelul judetului;
d) aproba planurile de eliminare pentru compusii desemnati;
e) inspecteaza echipamentele si materialele care contin compusi desemnati.
ART. 6
Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se interzic urmatoarele activitati:
a) completarea lichidului din echipamente cu materiale ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm;
b) amestecarea materialelor ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm cu alte materiale continând compusi desemnati în concentratii mai mici de 50 ppm;
c) separarea compusilor desemnati de alte materiale în scopul reutilizarii acestora;
d) incinerarea la bordul navelor a materialelor ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm;
e) comercializarea de catre persoane fizice si juridice din România a compusilor desemnati sau a materialelor si echipamentelor ce contin compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale;
f) transferul între doua amplasamente al unor cantitati de compusi desemnati mai mari decât cantitatile minimale, precum si al echipamentelor sau materialelor ce contin compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale ori eliminarea acestora altfel decât potrivit procedurii stabilite la art. 17;
g) se interzice umplerea transformatorilor cu fluide cu continut de PCB.
ART. 7
La echipamentele ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm lichidul poate fi înlocuit numai în urmatoarele conditii:
a) lichidul de înlocuire nu contine compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm;
b) lichidul de înlocuire prezinta riscuri considerabil mai mici pentru mediu în comparatie cu lichidul înlocuit;
c) exista o cale de eliminare a lichidului înlocuit ce contine compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm, aprobata de autoritatea publica pentru protectia mediului din judetul respectiv;
d) concentratia finala de compusi desemnati din echipamentele în care s-a înlocuit lichidul nu va depasi 50 ppm pe perioada de existenta utila ramasa.
ART. 8
(1) Operatorii economici care detin echipamente sau materiale ce contin cantitati de compusi desemnati mai mari decât cantitatile minimale au obligatia de a notifica aceasta situatie autoritatilor de mediu competente, prin completarea formularului prezentat în anexa nr. 2. Formularele completate se vor transmite autoritatii publice pentru protectia mediului din judetul în care se afla materialele sau echipamentele ce contin compusi desemnati cel mai târziu pâna la data de 31 decembrie 2001.
(2) Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului vor centraliza raspunsurile primite si vor verifica corectitudinea tuturor datelor prezentate, daca este cazul prin inspectarea echipamentelor si a materialelor în cauza.
(3) Dupa verificarea raspunsurilor primite autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului vor transmite copii de pe aceste fise autoritatilor de prevenire si stingere a incendiilor, în vederea utilizarii informatiilor, pentru a decide metodele cele mai adecvate de stingere a incendiilor pe amplasamentele unde exista compusi desemnati.
(4) Pe baza fiselor completate si verificate autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului vor întocmi inventarul judetean cuprinzând cantitatile, tipul si locul în care se afla toate echipamentele si materialele cunoscute ce contin compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale.
(5) Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului vor actualiza inventarul judetean ori de câte ori aceasta se impune.
(6) Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului vor transmite inventarele reactualizate anual Secretariatului pentru compusi desemnati.
ART. 8^1
(1) Echipamentele care contin fluide cu 0,005% pâna la 0,05% PCB raportat la greutatea fluidului pot fi inventariate, mentionându-se numai urmatoarele date:
a) numele si adresa detinatorului;
b) localizarea si descrierea echipamentului;
c) data declaratiei.
(2) Aceste echipamente pot fi etichetate ca echipamente contaminate cu mai putin de 0,05% PCB-uri si sunt decontaminate sau eliminate la sfârsitul ciclului lor de viata.
(3) Transformatorii care contin fluide cu un continut mai mare de 0,05% în greutate PCB sunt decontaminati în scopul reducerii nivelului acestora la mai putin de 0,05% din greutate PCB, dar nu mai mult de 0,005% din greutate PCB, în urmatoarele conditii:
a) fluidul de înlocuire ce nu contine PCB trebuie sa prezinte cele mai mici riscuri;
b) înlocuirea fluidului nu trebuie sa compromita eliminarea ulterioara a PCB-urilor;
c) dupa decontaminare eticheta transformatorului trebuie sa fie înlocuita cu eticheta prevazuta în anexa nr. 4.
ART. 9
(1) În cazurile în care exista indicii ca echipamentele sau materialele contin compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale, dar nu exista dovezi ferme în acest sens, se vor efectua prelevari de probe si analize de laborator.
(2) Orice prelevare de probe din echipamentele electrice sau din alte echipamente potential periculoase se va efectua numai de catre persoane calificate, cu luarea tuturor masurilor de precautie pentru sanatate si protectia muncii.
(3) Analizele se vor efectua de laboratoare notificate sau recunoscute de autoritatea competenta pentru protectia mediului.
(4) Costurile pentru prelevarea probelor si efectuarea analizelor vor fi suportate de detinatorul echipamentelor sau al materialelor în cauza.
ART. 10
În cazurile în care analizele dovedesc ca echipamentele sau materialele contin compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale se aplica dispozitiile art. 8.
ART. 11
(1) Pâna în momentul în care acestia sunt decontaminati, scosi din functiune si/sau eliminati în conformitate cu prezenta directiva, întretinerea transformatorilor care contin PCB-uri poate continua numai cu scopul de a asigura mentinerea PCB-urilor pe care le contin în conformitate cu standardele tehnice sau cu specificatiile privind calitatea dielectrica si cu conditia ca transformatorii sa fie în bune conditii de lucru si sa nu aiba scurgeri.
(2) Anumite echipamente încapsulate, aflate în functiune sau depozitate înainte ori dupa utilizare, pot contine compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale. Daca aceste echipamente nu pot fi testate pentru a se dovedi prezenta compusilor desemnati fara a se provoca distrugerea sau afectarea acestor aparate, prezenta ori absenta compusilor respectivi, precum si volumul si concentratiile lor probabile vor fi apreciate de operatorii economici dupa data si locul fabricatiei echipamentelor.
(3) În situatiile în care, conform alin. (2), se apreciaza ca echipamentele sau materialele contin compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale, se aplica dispozitiile art. 8.
(4) Echipamentele cu continut de PCB-uri mai mic de 0,05%, care nu au fost incluse în inventarul national al echipamentelor si materialelor ce contin compusi desemnati si care reprezinta o componenta a unui alt echipament, trebuie îndepartate si colectate separat atunci când echipamentul din care fac parte este scos din uz, reciclat sau eliminat.
ART. 12 *** Abrogat
ART. 13
(1) În cadrul aparatului administrativ al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului se va constitui un secretariat pentru compusi desemnati pâna la data de 31 martie 2002. Regulamentul de organizare si functionare a secretariatului va fi aprobat prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.
(2) Secretariatul pentru compusi desemnati va centraliza datele furnizate de autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului si va întocmi pâna la data de 31 septembrie 2002 Inventarul national al echipamentelor si materialelor ce contin compusi desemnati din România, care va cuprinde cantitatile, tipul si locul unde se afla toate echipamentele si materialele ce contin compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale.
(2^1) Secretariatul pentru compusi desemnati centralizeaza datele furnizate de autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului privind planurile de decontaminare/eliminare ale echipamentelor inventariate cu continut de PCB, planuri aprobate.
(2^2) Secretariatul pentru compusi desemnati elaboreaza schemele de colectare si eliminare ale echipamentelor care nu sunt cuprinse în inventarul national al echipamentelor si materialelor cu continut de PCB.
(3) Informatiile si datele cuprinse în inventarul întocmit la nivel judetean, precum si cele cuprinse în inventarul national vor fi puse la dispozitie publicului pentru consultare. Inventarul national va fi publicat în sinteza, anual, de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.
ART. 14
(1) Toate echipamentele aflate în functiune sau în conservare, despre care se cunoaste sau în legatura cu care exista indicii ca ar contine compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale, trebuie sa fie etichetate.
(2) Eticheta va avea forma prezentata în anexa nr. 3 si va fi aplicata într-un loc vizibil, pe fiecare echipament în parte, mentionându-se data si locul fabricatiei echipamentului. Termenul limita pentru etichetarea acestor echipamente este data de 31 martie 2002.
(3) În cazul înlocuirii lichidului conform cerintelor art. 7, se va schimba eticheta prezentata în anexa nr. 3 cu eticheta prezentata în anexa nr. 4.
ART. 15
În cazul amplasamentelor în care sunt depozitate echipamente sau materiale despre care se cunoaste sau în legatura cu care exista indicii ca ar contine compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale, trebuie sa se ia urmatoarele masuri de precautie:
a) incintele de depozitare vor fi asigurate pentru a se împiedica accesul persoanelor neautorizate;
b) incintele de depozitare vor fi împrejmuite si protejate de infiltrarea apei;
c) pardoseala incintelor de depozitare trebuie sa fie acoperita cu un material rezistent la actiunea substantelor chimice si la scurgeri de lichid;
d) toate usile de acces în incintele de depozitare vor purta eticheta prezentata în anexa nr. 5;
e) se va asigura accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.
ART. 16
(1) În cazul în care echipamentele sau materialele ce contin compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale sunt transferate în alt loc pe acelasi amplasament, conform prevederilor art. 8, detinatorul trebuie:
a) sa informeze autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului despre acest fapt prin completarea formularului prezentat în anexa nr. 6;
b) sa transmita un exemplar al formularului mentionat la lit. a) autoritatilor de prevenire si stingere a incendiilor.
(2) Autoritatile de prevenire si stingere a incendiilor trebuie sa îsi actualizeze inventarele si evidenta cantitatilor, tipului si locurilor unde exista compusi desemnati, pe baza informatiilor primite conform dispozitiilor alin. (1).
ART. 17
(1) Operatorii economici întocmesc si depun la autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, în termenele stabilite, atât planurile de decontaminare/eliminare, cât si dovada efectuarii operatiunii de decontaminare/eliminare, pentru toate echipamentele si materialele ce contin compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale, pâna la data de 31 decembrie a fiecarui an.
(2) Planurile de decontaminare/eliminare contin:
a) activitatea desfasurata de societate;
b) identificarea locatiei unde exista echipamentele cu continut de PCB;
c) formularul prevazut în anexa nr. 7;
d) calendarul etapizat de eliminare a echipamentelor cu continut de PCB.
(3) Planurile de decontaminare/eliminare întocmite de operatorii economici trebuie sa precizeze faptul ca echipamentele în functiune ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm si un volum de peste 5 dmc pot fi utilizate în continuare, pâna la sfârsitul existentei lor utile, în conditiile respectarii în toate privintele a normelor tehnologice stabilite.
(4) În planurile de decontaminare/eliminare se mentioneaza ca termen limita pentru eliminarea echipamentelor scoase din functiune, care nu mai pot fi folosite fiind depasite fizic si moral, cu volum de PCB mai mare de 5 dmc, a deseurilor sau altor materiale care contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm data de 31 decembrie 2010.
(4^1) Operatorii economici depun, dupa caz, la autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, datele necesare întocmirii schemelor de colectare si eliminare pentru echipamentele cu continut de PCB mai mic de 0,05%, care nu au fost inventariate. Schemele de colectare si eliminare ale echipamentelor cu continut de PCB mai mic de 0,05%, unde este cazul, se depun la autoritatile publice teritoriale de protectia mediului în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri.
(5) Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului verifica si aproba planurile de decontaminare/eliminare depuse de operatorii economici, solicitând eventuale modificari si completari, astfel încât acestea sa poata fi aprobate de Secretariatul pentru compusi desemnati. Un exemplar al formei finale a planului de decontaminare/eliminare se retine la autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, iar un alt exemplar ramâne la operatorul economic.
(6) Pentru transferul echipamentelor sau materialelor ce contin cantitati mai mari de compusi desemnati decât cantitatile minimale se aplica Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 aprilie 2004.
(7) *** Abrogat
ART. 17^1
Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului transmite Comisiei Europene, în termen de un an de la data aderarii, un rezumat al inventarului national al echipamentelor si materialelor care contin compusi desemnati.
ART. 17^2
Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului transmite Comisiei Europene, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotarâri:
a) planurile de decontaminare/eliminare a echipamentelor inventariate si a PCB-urilor continute de acestea;
b) schemele de colectare si eliminare a echipamentelor care nu sunt inventariate.
ART. 18
(1) *** Abrogat
(2) *** Abrogat
(3) *** Abrogat
(4) Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului vor autoriza persoanele pentru efectuarea transferului de compusi desemnati de la un amplasament la altul, la solicitarea acestora. Acestea vor deveni operatori de transport autorizati si vor raspunde de siguranta compusilor desemnati si de protejarea mediului înconjurator pe timpul efectuarii transferului.
ART. 19
Autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului sunt împuternicite sa inspecteze unitatile în care se gasesc compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale si operatorii de transport autorizati.
ART. 20
Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
1. cu amenda de la 3.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoanele fizice si de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele juridice, care încalca prevederile:
a) art. 6, prin efectuarea oricareia dintre activitatile interzise;
b) art. 7, prin înlocuirea lichidului din echipamente în alte conditii decât cele admise;
c) art. 8 alin. (1);
2. cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoanele fizice si de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele juridice, care încalca prevederile:
a) art. 14, prin nerespectarea termenului impus în vederea etichetarii si/sau prin etichetare inadecvata;
b) art. 15, prin nerespectarea masurilor de precautie;
c) art. 16 alin. (1);
d) art. 17 alin. (1), prin nedepunerea proiectului planului de eliminare la autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului;
e) art. 17 alin. (4), pentru nerespectarea termenelor prevazute în planurile de eliminare;
f) art. 19, prin neîndeplinirea solicitarilor autoritatii publice teritoriale pentru protectia mediului, cu ocazia efectuarii inspectiilor.
ART. 21
Constatarea contraventiilor prevazute la art. 20 si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul împuternicit în acest scop de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si de personalul Ministerului de Interne, potrivit competentelor legale.
ART. 22
Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la art. 20 si 21, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 23
Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Prezenta hotarâre transpune prevederile Directivei Consiliului nr. 96/59/CE din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurati si a terfenililor policlorurati (PCB/TPC), publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 243 din 24 septembrie 1996.

ANEXA 1

Semnificatia unor termeni prevazuti în hotarâre:
a) cantitati minimale - o concentratie totala de minimum 50 ppm compusi desemnati la un volum total de peste 5 dm^3, considerate împreuna;
b) compusi desemnati - compusi chimici sau clase de substante chimice supuse unui control special conform hotarârii;
c) planuri de decontaminare/eliminare - proiectele elaborate de operatorii economici si aprobate de autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului în vederea reutilizarii, reciclarii sau eliminarii în conditii de siguranta a echipamentelor cu continut de PCB;
d) lichidul înlocuit - compozitii ce contin compusi desemnati si care exista în echipamente înainte de înlocuirea lichidului;
e) inventar national - baza de date în care se descriu existenta, tipul si locul unde se gasesc în România toti compusii desemnati în cantitati mai mari decât cele minimale;
f) operator de transport autorizat - persoana autorizata de autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului pentru transferul compusilor desemnati de la un amplasament la altul;
g) lichidul de înlocuire - compozitii ce contin compusi desemnati în proportii mai mici de 50 ppm si care pot fi utilizate pentru înlocuirea lichidului cu continut de compusi desemnati mai mare decât cantitatile minimale din echipamente;
h) înlocuirea lichidului - evacuarea din echipamente a lichidelor ce contin compusi desemnati si umplerea echipamentelor cu alte lichide;
i) eliminare - operatiunile prevazute în anexa nr. 1A "Semnificatia unor termeni în sensul prezentei ordonante de urgenta", la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) decontaminare - operatiunile care au în vedere reutilizarea, reciclarea sau eliminarea în conditii de siguranta a echipamentelor, obiectelor, materialelor sau fluidelor contaminate cu PCB, aflate în posesia unui detinator, si operatiunile de înlocuire a fluidelor care contin PCB cu fluide corespunzatoare care nu contin PCB-uri;
k) detinator de echipamente cu continut de PCB-uri - persoana fizica sau juridica posesoare de echipamente cu continut de PCB-uri si/sau de alti compusi desemnati, prevazuti la art. 3;
l) existenta utila a echipamentului - durata de viata a echipamentului înscrisa în documentatia tehnica pusa la dispozitie de producator în momentul achizitionarii echipamentului sau durata de viata proiectata;
m) echipament continând PCB-uri - echipamentele si deseurile sau alte materiale ce contin compusi desemnati în concentratii de minimum 50 de parti per milion (ppm) la un volum de peste 5 dmc. Valorile minime de 50 ppm pentru concentratie si, respectiv, de 5 dmc pentru volum ale compusilor desemnati sunt incluse împreuna sub numele de cantitati minimale;
n) PCB-uri uzate - orice tip de PCB care este considerat deseu în sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

ANEXA 2

FORMULAR
pentru raportarea echipamentelor sau materialelor ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm sau volum de peste 5 dmc
______________________________________________________________________________
Detinatorul echipamentelor/materialelor: | Persoana care completeaza
| formularul, daca este alta decât
Domnul/Doamna .......................... | detinatorul:
........................................ | Domnul/Doamna ..................
| Semnatura ......................
| Data ...........................
__________________________________________|___________________________________
Detalii de contactare a detinatorului | Detalii de contactare a persoanei
echipamentelor sau materialelor: | care completeaza, daca nu este
Adresa ................................. | detinatorul:
Telefon ................................ | Adresa ..........................
Fax .................................... | Telefon .........................
| Fax .............................
__________________________________________|___________________________________
Descrierea echipamentelor/materialelor: | Locul unde se afla echipamentele/
| materialele:
| Persoana de contact:
| Domnul/Doamna ...................
| Adresa ..........................
| Telefon .........................
| Fax .............................
__________________________________________|___________________________________
Echipamentele sau materialele sunt: | Compusul desemnat:
[a] în prezent în functiune? Da Nu | [a] a fost identificat pozitiv sau
[b] depozitate înainte de folosire? Da Nu | numai dedus?
[c] depozitate dupa folosire? Da Nu | ..................................
[d] altele (specificati) ................ | [b] numele compusului desemnat
| ..................................
__________________________________________|___________________________________
Concentratie: | Volum*):
[a] Concentratia compusului desemnat | [a] Volumul compusului desemnat
a fost masurata sau estimata? | a fost masurat sau estimat?
..................................... | ..................................
[b] Concentratia compusului desemnat: | [b] Volumul compusului desemnat:
__________________________________________|___________________________________
Se completeaza numai de autoritatea |
publica teritoriala pentru protectia |
mediului. |
Numere de cod: |
__________________________________________|___________________________________
*) Se înscrie volumul total în cazul bateriilor de condensatoare.

ANEXA 3

ETICHETA
utilizata pentru echipamentele sau materialele ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm sau volum de peste 5 dmc

Etichetele trebuie sa fie inscriptionate cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului si textul trebuie sa fie formulat în limba româna.
__________________________________________________
| | ^
| ATENTIE! | |
| | |
| SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE | |
| ECHIPAMENTUL CONTINE BIFENILI POLICLORURATI | |
| SAU COMPUSI SIMILARI (denumirea) ÎN CONCENTRATIE | minimum 7 cm
| DE PESTE 50 PARTI PER MILION | |
| | |
| Contactati autoritatea publica teritoriala pentru| |
| protectia mediului pentru detalii suplimentare. | |
|__________________________________________________| v
<------------------ minimum 11 cm ----------------->

ANEXA 4

ETICHETA
pentru marcarea echipamentelor dupa înlocuirea lichidului conform prevederilor art. 7 din hotarâre

Etichetele trebuie sa fie inscriptionate cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului si textul trebuie sa fie formulat în limba româna.
__________________________________________________
| | ^
| ÎN ACEST ECHIPAMENT A FOST ÎNLOCUIT LICHIDUL. | |
| LICHIDUL CE CONTINEA COMPUSI DESEMNATI | |
| A FOST ÎNLOCUIT DUPA CUM URMEAZA: | |
| | |
| Lichid de înlocuire: | |
| Data înlocuirii: | |
| Firma care a efectuat înlocuirea: | minimum 14 cm
| | |
| Concentratia de compusi desemnati înainte | |
| de înlocuire: | |
| | |
| Contactati autoritatea publica teritoriala pentru| |
| protectia mediului pentru detalii. | |
|__________________________________________________| v
<------------------ minimum 11 cm ----------------->

ANEXA 5

ETICHETA
ce se va fixa pe usile de acces în incintele de depozitare a echipamentelor si materialelor ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm si volum de peste 5 dmc

Etichetele trebuie sa fie inscriptionate cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului si textul trebuie sa fie formulat în limba româna.
___________________________________________________
| | ^
| ATENTIE! | |
| | |
| SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE | |
| | |
| ACEST DEPOZIT CONTINE ECHIPAMENTE CU CONCENTRATII | |
| DE BIFENILI POLICLORURATI SAU COMPUSI SIMILARI | minimum 20 cm
| (denumirea) DE PESTE 50 PARTI PER MILION | |
| | |
| Contactati autoritatea publica teritoriala pentru | |
| protectia mediului pentru detalii | |
|___________________________________________________| v
<------------------ minimum 30 cm ------------------>

ANEXA 6

FORMULAR
de raportare pentru transferul pe acelasi amplasament al echipamentelor sau materialelor ce contin compusi desemnati în cantitati mai mari decât cantitatile minimale
___________________________________________________________________________
| Operatorul economic | Compusi desemnati: |
| ................................. | Codul: |
| Adresa .......................... |______________________________________|
| ................................. | Notificare privind ................ |
| | Pe amplasamentul: |
|____________________________________|______________________________________|
| Urmatoarele echipamente si materiale au fost transferate la ............. |
| pe amplasamentul notificat mai sus: (data) |
|___________________________________________________________________________|
| Enumerati mai jos, separat, | Codul numeric al echipamentelor: |
| fiecare tip de echipament | |
| (folositi o fila suplimentara, | |
| daca este cazul): | |
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
| Locul unde s-au gasit anterior echipamentele sau materialele ............ |
| ......................................................................... |
|___________________________________________________________________________|
| Locul unde se gasesc acum echipamentele si materialele .................. |
| ......................................................................... |
|___________________________________________________________________________|
| Operatorul economic: | |
| Numele si prenumele (majuscule) | |
| ................................. | |
| Semnatura ....................... | |
| Data ............................ | |
|____________________________________|______________________________________|
| Se completeaza numai de autoritatea| Numai pentru uzul autoritatii de |
| publica teritoriala pentru | prevenire si stingere a incendiilor |
| protectia mediului. | |
| Inventarul actualizat: | Inventarul actualizat: |
|____________________________________|______________________________________|

ANEXA 7

FORMULAR
pentru propunerea planului de eliminare a echipamentelor
sau materialelor ce contin cantitati mai mari de compusi desemnati
decât cantitatile minimale
(utilizat de operatorii economici)
___________________________________________________________________________
| Operatorul economic | Compusi desemnati: |
| ................................. | Codul: |
| Adresa .......................... |______________________________________|
| ................................. | Notificare din .................... |
| | La amplasamentul: |
|____________________________________|______________________________________|
| Se propune urmatorul plan de eliminare: |
|___________________________________________________________________________|
| Enumerati mai jos, separat, | Metoda de eliminare propusa si |
| fiecare tip de echipament | calendarul eliminarii: |
| (folositi o fila suplimentara, | |
| daca este cazul): | |
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
| Precizari privind eliminarea | |
| echipamentelor sau materialelor ce | |
| contin compusi desemnati în | |
| concentratii cuprinse între 50 si | |
| 500 ppm: | |
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
|____________________________________|______________________________________|
| Operatorul economic: | |
| | |
| Numele si prenumele (majuscule) | |
| ................................. | |
| | |
| Semnatura ....................... | |
| | |
| Data ............................ | |
|____________________________________|______________________________________|
| Se completeaza numai de autoritatea| Numai pentru uzul autoritatii de |
| publica teritoriala pentru | prevenire si stingere a incendiilor |
| protectia mediului. | |
| | Inventarul actualizat: |
| Plan de eliminare aprobat: | |
| | |
| Operatorul economic informat: | |
| | |
| Inventarul actualizat: | |
| | |
| Informarea autoritatii de | |
| prevenire si stingere a | |
| incendiilor: | |
|____________________________________|______________________________________|

ANEXA 8 *** Abrogata

---------------


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.